احمدی نژاد چگونه رسماً خامنه ای را قاتل می نامد , اکبر گنجی

احمدی نژاد به علی خامنه ای فرمان می دهد که باید روسای قوا را عزل کنی. به او فرمان می دهد که باید بقایی و مشایی را سریع آزاد کنی.

اگر نکنی و بقایی در اعتصاب غذا بمیرد، خودت مسئول قتل او هستی.

حالا هم رفته اند و در امام زاده صالح تجریش بست نشسته اند.

احمدی نژاد هم در تحصن آنان شرکت کرده است. دعا می کنند که خداوند زندانیان بی گناه و مظلوم را از دست ظالمان گناهکار نجات دهد.

یعنی خدا هم در جبهه ماست که بست نشسته ایم، و در برابر خامنه ای ستمگر با همه مسئولان غاصب نظام.

احمدی نژاد به خامنه ای دارد می گوید من رفته رفته طرفدارنم را علیه تو بسیج خیابانی خواهم کرد.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد