فراخوان احمدی نژاد: کسانیکه مورد اجحاف و ظلم قرار گرفته اند پرونده های خود را ارسال کنند

به گزارش دولت بهار، دفتر احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم طی فراخوانی از کلیه هموطنان که در پرونده های قضایی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته اند خواست محتوای پرونده به همراه اسناد خود را جهت انعکاس ارسال نمایند.

در محتوای پرونده های ارسالی موارد ذیل ضروری است:

1- نام شاکی
2- نام متشاکی
3- شعبه دادگاه رسیدگی کننده
4- موضوع شکایت
5- لایحه دفاعیه
6- حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر
7- تصویر کارت ملی
8- نشانی

نشانی ایمیل:
ahmadinejad.office@gmail.com
ارسال نمایند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد