واکنش تند کانال احمدی‌نژاد به وزرای سابق : غلط کرده‌اند با شما!/ «قبل از دکتر احمدی‌نژاد چی بودید؟ »

کانال دولت بهار در مطلبی در واکنش به مصاحبه تسنیم با یکی از وزرای دولت احمدی‌نژاد نوشت: «آن وزرا غلط کرده‌اند با شما.»

کانال دولت بهار در واکنش به اظهارات صادق خلیلیان که گفته بود «وزرای احمدی‌نژاد با وی درباره برخی اقدامات غیرقانونی و غیراصولی اتمام حجت کرده بودند و به وی تذکر جدی داده اند»، اظهاراتی خطاب به وزرای دولت نهم و دهم مطرح کرد و خطاب به صادق خلیلیان نوشت: «آن وزرا غلط کرده‌اند با شما! قبل از دکتر احمدی‌نژاد چی بودید؟

حالا چی هستید؟!

بروید خیابان ببینیم اصلاً مردم اعتنایی به شماها می‌کنند؟! مرد باشید.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد