تحصن پدر و مادر رامین حسین پناهی در اعتراض به خطر اعدام فرزندشان

پدر و مادر رامين حسين پناهی در اعتراض به احتمال اجرای اعدام فرزندشان، از روز يكشنبه ۲۶ فروردین ماه در مقابل زندان مركزی سنندج تحصن خواهند كرد.

به گزارش کانون حقوق بشر "نه به زندان نه به اعدام"؛ پدر و مادر رامين حسين پناهی زندانی سياسی محكوم به اعدام در اعتراض به خطر اعدام فرزندشان اعلام نموده اند روز يكشنبه در مقابل زندان مركزی سنندج تحصن خواهند کرد.

خانواده رامين حسين پناهی بشدت نگران احتمال اعدام قریب الوقوع فرزندشان هستند.

گفتنی است که این حکم در هفته اخیر توسط دیوان عالی کشور به تایید رسیده و به اجرای احکام فرستاده شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد