صندوق بین الملل: ٢٧ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است

به گزارش ایلنا: مستخدمین حسینی؛ اقتصاد دان، سیاست های ناروشن اقتصادی به ویژه سیاست ارزی کشور را از مهمترین دلایل کاهش پیوستۀ سرمایه گذاری در ایران دانسته است.

مستخدمین حسینی افزوده است : به دلیل بی ثباتی و دست اندازی دائمی دولت در نرخ ارز، اقتصاد کشور نه از رکود خارج شده و نه حتا توانسته به وضعیت سال ۱٣۹۰ بازگردد. از دیگر پی آمدهای این رکود و بی ثباتی در اقتصاد و بازار ارز ایران، خروج سرمایه از کشور و تمایل پس اندازها به سمت خرید ارز، طلا و سکه است که، به گفتۀ مستخدمین حسینی، هیچگونه بازدهی ندارد.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی گفته است که در سال ۹٦ حدود ٢٧ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که تلویحاً مورد تأئید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

مستخدمین حسینی تصریح کرده است که هم اکنون بخش عمده ای از دلارها نزد مردم مانده که به هیچ وجه وارد چرخۀ اقتصادی نشده اند و علت آن هم این است که دولت هیچ برنامۀ منسجم و مدون اقتصادی ندارد و بودجۀ سال ۹٧ نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هیچیک از مشکلات اقتصادی جامعه و مردم را حل نخواهد کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد