در همين رابطه


نامه شاکیان سعید طوسی به ١٥ نماینده

خانواده‌ها به نماینده‌های مختلفی نامه نوشته بودند، به ١٥ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرا.

محمود صادقی از جزئیات دیدار با خانواده‌ها می‌گوید، اینکه دو خانواده در کمیسیون اصل ٩٠ به دیدار او آمدند و بعدتر معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه و معاون پارلمانی سازمان تبلیغات هم پای سخنان آنها نشستند.

صادقی می‌گوید خانواده‌ها تلگرامی و تلفنی. پیغام دادند. بارها با من تلفنی در تماس بودند و درخواست ملاقات داشتند از تابستان. یا شاید هم از سال گذشته.

* دو هفته پیش، خانواده‌ها تماس گرفتند که دادگاه کیفری تجدیدنظر رأی صادر کرده. حیران و متعجب بودند. پیگیری کردیم و دیدیم که پرونده در شعبه نبود اما جالب اینکه رأی صادر شده بود.

خیلی از خانواده‌ها از روی شرم و حیا آشکارا پیگیری نکردند. به همین خاطر هم فقط دو خانواده پیگیر مسئله بودند./ شرق


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد