نظر «ژوستي ني ان» درباره ايرانيان

نوشيروان کيهاني زاده
مهمترين رويدادهاي ايران و جهان

ژوستي ني ان امپراتور روم
«پروكوپيوس» مورّخ رومي متولّد فلسطين در يادداشتهاي روزانه خود، در ذيل روزي كه بعدا با تطبيق تقويم ها معلوم شده دوم فوريه سال 553 ميلادي است نوشته است :
"امروز نسخه اصلي کتاب تاريخي را كه نوشته ام [دستخط خودش] و عنوانش را «جنگها» قرار داده ام به امپراتور «ژوستي ني ان» دادم. پس از مروري كوتاه گفت: گرچه به سود ما ـ روميان ـ نيست و باعث تزلزل روحيه مي شود، اما جا داشت كه مي نوشتي كه «ژوستي ني ان» عقيده دارد كه در خون پارسيان (سربازان ايراني) يك ماده اختصاصي وجود دارد كه باعث مي شود در میدان جنگ ترس نداشته باشند، بي باك و مغرور باشند و تسليم نشوند.

اگر هم احيانا اسير شوند، برخلاف سربازان ساير ملل در برابر فاتح زانو نزنند و عجز و لابه نكنند. با زور نمي شود اسير ايراني را به بيگاري وادار كرد و يا با شكنجه غرور و شخصيتش را شكست. من نمي دانم ايران چه آبي دارد كه بذر «نهايت ميهندوستي» را در جان مردمش پرورش مي دهد و ....".

پروكوپيوس تاريخ «جنگها» را در هشت كتاب [جلد] نوشته و عمدتا شرح جنگهايي است كه خود شاهد عيني آنها بوده و سه بخش از اين تاريخ، اختصاص به سه جنگ «ژوستي ني ان» با ايران دارد. بخشهاي ديگر مربوط به جنگهاي روم با «گوت ها» و جنگهاي شمال آفريقاست. پروكوپيوس در همه جنگهايي كه ژنرال «بلي ساريوس» در آنها شركت و فرماندهی داشت همراه او بود.

با اين كه اين مورّخ كوشيده است تا ضعف روميان را ظاهر نسازد، در چندين مورد از انضباط و ايستادگي سربازان ايران ستايش كرده و نوشته است: "سرباز ايراني بدون تصميم فرمانده خود محال است دست به عقب نشيني و فرار بزند.". وي در باره تاكتيك واحدهاي ارتش ايران نوشته است كه ايرانيان تلاش مي كنند كه ميدان جنگ را گسترده كنند. آنان پيادگان را در دسته هاي كوچك در سنگرها مستقر مي كنند و سواران نيز در دسته هاي كوچك و متعدد مي كوشند كه سرباز طرف ديگر را به كمينگاه پيادگان بكشانند و در دست آنان رها سازند. روميان از اين تاكيتيك بيزارند و اصولا از ميدان جنگ كه گستردگي زياد داشته باشد واهمه دارند و ....
پروكوپيوس تاريخ جنگها را به سبك توسيديدس نوشته است تا هرودوت.
اين مورّخ قسمت هايي از يادداشتهاي روزانه و خاطرات شخصي كه آنها را بدون رعايت ملاحظات تهيه كرده در كتاب ديگرش تحت عنوان «تاريخ محرمانه» نقل كرده است. نوشته هاي اين مورّخ به زبان يوناني است.
«ژوستي ني ان» همعصر خسروانوشيروان بود.


مجسمه پروكوپيوس و صفحه اي از تاريخ محرمانه او
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد