پرده برداری از علت اشتباهات پزشکی در ایران

ویزیت تعداد زیادی از بیماران در عرض چند ساعت توسط پزشکان متخصص نشانه چشم پوشی از اخلاق حرفه ای است که تنها منجر به اختلال در روند درمان می شود.

به گزارش مهر، صف طولانی انتظار در مطب ها و ویزیت دقیق این همه بیمار توسط یک پزشک کمی غیرمنطقی به نظر می رسد، آنجا که در عرض ۴ ساعت پزشک متخصص حدود ۷۰ تا ۱۰۰ نفر را ویزیت می کند و این در حالی است که قانونا در هر ساعت باید تنها سه نفر را برای معاینه بپذیرد!

اما امان از کم فروشی که حتی اینجا هم در کاهش زمان ویزیت بروز و نمود می کند و این اقدام برخی از پزشکان که با روح و اخلاق حرفه ای هیچ سنخیتی ندارد، باعث پایمال شدن حق و حقوق بیمارانی می شود که چشم به دست های درمانگر سفیدپوشان درد آشنا دارند.

برخی از پزشکان با دور زدن مصوبات قانونی در خصوص زمان استاندارد ویزیت، انبوهی از بیماران را در طول یک ساعت ویزیت می کنند و گاها می بینیم در اتاق معاینه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر منتظرند و بیمار بخت برگشته باید در حضور همه آنها شرح بیماری دهد و سر جمع در عرض ۵ دقیقه نسخه وی پیچیده می شود و بسلامت.

به گزارش مهر، ویزیت حدود ۱۰۰ نفر در عرض ۴ تا ۵ ساعت توسط پزشکان یعنی تحمیل بار اضافی بر دوش بیماران و بیمه های درمانگر که به خاطر تشخیص ناصحیح مدام از این مطب به آن مطب می روند تا علاج دردشان را بیابند، هرچند این مسئله در مورد تمام پزشکان موضوعیت ندارند، اما هنوز هم تعداد زیادی از پزشکان با علم به تخلف این موضوع، به این کار اقدام می کنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد