این هم از برکات اسلام واقعی, شاهین محمدی

نام این دختر شهاد بود .

از ایزدیان اسیر داعش که از سال 2014 تا چند روز پیش که توانست آزاد شود 12 بار در بازار برده فروشان معامله شده بود .

یاد رنجهایی که در اسیری کشیده بود تحمل او را برید و برای همیشه در اثر بیماری های ناشی از تجاوز خاموش شد .

او در آزادی وفات یافت.


این هم از برکات اسلام واقعی
دینی که تبلیغ به برده فروشی می کند
دینی که تبلیغ به آزلر جنسی کودکان می کند
دینی که تبلیغ به تبعیض می کند
دینی که سیاه است
دینی که بر خون و شکنجه بنا شده


چگونه هنوز میگویید اسلام ؟؟؟ چگونه هنوز نام آلوده ی آن را به نیکی یاد میکنید ؟
بودن این دین آلوده و پیامبر بیمارش که تبلیغ همه ی بدی های دنیا را در کتابش یکجا آورده ...

چگونه هنوز با دیدن این همه ظلم اسلامی هنوز دین اسلام را دین صلح می دانید ؟

دینی پر از وحشی گری و آلودگی و وحشت و سیاهی!

این دختر ایزدی اولین اسیر و برده و کنیز اسلام نبود! آخری هم نیست !

میلیون ها انسان اعم از زنان و دختران و کودکان و مردان از زمان آمدن این دین سیاه و آموزه های پیامبر بیمار و روانیش تا کنون شکنجه و کشته شدند ! گناه این همه قربانی از صدر اسلام تا کنون چه بوده ؟ گناه این همه انسانی که سر بریده شدند چیست ؟

از زمان تجاوزات وحشی گری های خود محمد تا همین عصر حاضر، هر روزه وحشی گری های این دین و پیروانش را می بینیم !

چگونه جامعه ی جهانی چشمش را به روی این جنایات کثیف مسلمانان داعش می بندد؟ نامش داعش است، اما اسلام واقعیست.

تهدید بزرگ بشریت است ! چقدر انسان باید قربانی شود تا جامعه ی جهانی بفهمد این دین دشمن بشریت و حقوق بشر است ؟

شاهین محمدی

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد