مدیر مسئول روزنامه سپاه: روحانی با طرح همه پرسی نشان داد که فاقد کفایت سیاسی است

مدیر مسئول روزنامه سپاه پاسداران: حسن روحانی با طرح رفراندوم برای خروج از بن بست نشان داد که فاقد کفایت سیاسی است.

مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی اگر دو سوم نمایندگان مجلس به "عدم کفایت" رئیس جمهور رأی دهند، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر می تواند او را عزل کند.

پس از سخنان امروز حسن روحانی برای همه پرسی در مورد اختلافات اساسی، عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام خود نوشت که او فاقد کفایت سیاسی است. بدین ترتیب، مطالبه همه پرسی آن قدر سپاهیان را تحریک کرد که به سرعت واکنش نشان داده و خواهان عزل او شدند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد