سردار نقدی: گورخوابی، صحنه سازی بود

کیهان به نقل از سردار نقدی نوشت:

«ما هرچقدر که بخواهیم به آمریکا وابسته شویم از مصر بیشتر نمی‌شود که تمام و عزت و شرف خود را در به رسمیت شناختن اسرائیل فروخت که سالی چند دلار کمک مالی دریافت کند. الان چه وضعیتی دارند ؟

به گفته خبرنگاران مصری بیش از 3 میلیون نفر فقط در قبرستان‌ها می‌خوابند. اما اینها آمدند و صحنه‌سازی کردند و چند نفری را داخل قبر خواباندند که بگویند در ایران هم گور خواب هست تا بیان آن واقعیت را خنثی کنند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد