فرمانده بسیج دانشجویی کشور به اتهام اختلاس بازداشت شد

احمدشفیع‌زاده مدیر عامل سابق بانک دی که امروز بخاطر اختلاس در بنیادشهیدبازداشت شده قبلامدیربانک مهراقتصاد بسیجیان و قبل‌ترش فرمانده بسیج دانشجویی کشوربود.

جای مهرش من کشته. چقدر نماز شب خونده!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد