دادستان دیوان محاسبات: در پرونده دانشگاه ایرانیان ١٦ میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بودکه در همان زمان حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

به گزارش خانه ملت، فیاض شجاعی در گفت و گویی افزوده: در پرونده این دانشگاه 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده بود.

وی تصریح کرد: در واقع این پول به حساب مشترک احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در همان زمان حساب شخصی را توقیف کرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد