بیانیه از داخل خطاب به دولتمردان اروپايی

بیانیه واصله از داخل خطاب به دولتمردان اتحادیه اروپا:
قیام ما ملت ایران برای نجات ایران منطقه و جهان از زیر یوغ خطرناکترین دیکتاتوری مذهبی امام زمانی جهان بعنوان پدرخوانده تروریسم بین الملل است.

که اثار صدور این تروریسم و استقرارش در هلال شیعه و تا قلب اروپا هم رسیده است.قیام ملت ایران در ابتدای امر و تا سه روز پیش اقدامی بدون خشونت در راستای تغییر مسالمت آمیز و بدون خونریزی و رساندن فریادهای میلیونی ملتی به جهانیان جهت حصول به آزادی دموکراسی سکولاریسم و حقوق بشر با استقرار نظامی این جهانی و بازگشت دوباره ایران به جامعه بین المللی و شرکت در صلح و آرامش و رفاه جهانی با حفظ احترام به محیط زیست بود.این حضور خیابانی و اجتماع مسالمت آمیز ما ملت در اماکن عمومی با حمله مسلحانه نیروهای مسلح رژیم به خون ریزی و کشتار مردم بیگناه کشیده شد.

اقدام بعدی ما ملت دفاعی بود.آیا باید در مقابل گلوله ای که از مسجدی فرمانداری محلی از اطاقی در بانکی و بطور کلی از همه ی مکانهای دولتی و مذهبی اعم از مسجد و حوزه و غیره ..شلیک میشد.ایستادن و کشته شدن باید بود یا دفاع ملتی بی اسلحه در مقابل نیروهای تا بن دندان مسلح این رژیم می بود؟

آیا باید در مقابل تهاجم با سرعت اتومبیل های نیروهای امنیتی نظامی می ایستادیم تا زیر گرفته شده و له و کشته شویم یا وقتی آن اتومبیل بی نام و نشان و بیشماره بعلت سرعت زیاد چپه شد و ما شاهد پیاده شدن ساکنین آن و برگرداند دوباره آن روی چرخها و حمله مجدد بما بودیم .

باید ساکت می ایستادیم زیر گرفته شده و کشته شویم؟هم اکنون نیز اگر به جایی و مکانی معترض میشویم بخاطر این است که از آنجا بسوی ما شلیک میشود.اعتراضات ما تا سه روز مسالمت آمیزبود.

که عمال رژیم آنرا به آتش و خون کشیدند.فقط در ساعات اولیه دیشب برای اینکه از ما زهر چشم بگیرند با شلیک گلوله دهها نفر از بهترین فرزندان ما را کشتند و صدها نفر را مجروح کردند.کی و کجا طی این چهار دهه تلوزیون دولتی راست گفته که این بار رقم اعلام شده از کشته های بیگناه را باور نمود.از دیشب تاکنون دهها نفر در گوشه کنار کشته و صدها نفر دستگیر شده اند.

تمام وسایل ارتباط جمعی و دیجیتالی را که در اروپای شما آزادست.اینها بسته اند.که اخبار کشتارما ملت بپا خاسته و زخمی های ما و زندانی ها بگوش ملل و دول دنیا از جمله شما دولت مردان و مردم اروپا نرسیده و وجدانتان را در مقابل اینهمه کشتار وحشیانه و ظلم و ترور و وحشت بیدار نکند.

آیا این رژیم داعشی و پدرخوانده داعشی هاست یا ملت مظلوم ایران که سخنگوی بیت رهبری کیهان شریعتمداری از ما به عنوان داعشی نام برده است؟! بیدار شوید ندای وجدانتان را بشنوید.

همین امروز به داد ما ملت دردمند و مورد حمله رژیم اهریمنی و تروریست پرور برسید.فردا خیلی دیر است. تاریخ شما را محاکمه خواهد کرد .


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد