شهردار مشهد: بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس است!

میلیاردها دولار و نه تومان در دستان رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی است و نه مالیات میدهد و نه به دولت بیلان کار میدهد. خودش هست و خامنه ای.

قاسم تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد:
* بيش از نيمی از اراضی در مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است.

* آستان هم هيچ‌وقت هيچ زمينی را به کسی نمی‌فروشد يا واگذار نمی‌کند مگر در مواردی که اجاره‌های بلندمدت می‌دهد.

* بنابراين هر مدير و شهرداری، به‌خصوص مديرانی که بومی مشهد هستند و فضا را می‌شناسند، بايد آستان را به عنوان مجموعه‌ای که ظرفيتی بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند./شرق


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد