در همين رابطه


دادستان ویژهٔ روحانیتِ قم: بعضی از روحانیون، نفوذی دشمن هستند و ولایت‌فقیه را نامشروع می‌دانند

علی‌اصغر جزایی، دادستان ویژهٔ روحانیتِ قم:

بعضی از روحانیون، نفوذی دشمن هستند که قصد دارند با درست کردنِ القابِ مرجعیتی، جایگاه روحانیت را تخریب کنند. فردی در حوزه به عنوان مرجع مطرح می‌شود و مراد و شاگرد تربیت می‌کند، فتوا می‌دهد و فعالیت و فتوای او تنها [برای] نفوذ و تخریب جایگاه روحانیت است... پروژه نفوذ بسیار جدی است.

ولایت فقیه را نامشروع می‌دانند و این طراحی از طریق داخلی‌ها و هم لباسی‌ها صورت می‌گیرد؛ چون دشمن به این نتیجه رسیده که روحانیت باید به دست خود روحانیت شکست بخورد. به همین دلیل به فکر نفوذ از طریق روحانیت، برای تخریب این جایگاه هستند؛ این پروژه نفوذ یا مانند مرید و مراد بازی یا مصادیق دیگر، در حال طراحی است... می‌گویند نائب خاص داریم، نیاز به نائب عام نیست؛ این همان طراحی جدید دشمن است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد