نماینده خامنه ای در دانشگاهها : خائن ها و جاهل ها می گویند باید با آمریکای زورگو ساخت

محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: "وزیر امور خارجه آمریکا به خودش جرأت می‌دهد صراحتا برای ملت‌ها دستور بدهد و برایشان تصمیم بگیرد.

یک عده می‌گویند این ارباب‌ها اگر چه ظالم‌اند، ولی باید با آنها کنار بیاییم.

نکته این جاست که اگر به خدا تکیه کنیم می‌توان در مقابل اینها ایستاد. کسانی که برای جمهوری اسلامی نسخه ذلت می‌پیچند، نمی‌گوییم همه خائن اند، ولی لااقل جاهل هستند. نمی‌فهمند چه نسخه‌ای می‌پیچند.

تا ما بردگی صد در صدمان را امضا نکنیم دشمنان از ما دست برنخواهند داشت، اینها کینه دارند و تا ریشه این ملت را نکنند دست برنخواهند داشت. البته کسانی که این نسخه‌ها را می‌پیچند انسان‌های کوچکی هستند.

ما مردم خیلی بزرگ و با شرافتی داریم و آنها هیچ وقت زیر بار این نسخه‌ها نخواهند رفت.اگر انسان با خدا معامله کند، زندگیش خیلی راحت می‌شود.

در بعد اجتماعی هم با تکیه بر خداوند قهار باید ایستادگی کنیم".


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد