ماهیت ارتجاع سیاه در پانزده خرداد سال چهل دوی خورشیدی , احمد پناهنده

در این روز، عقب ماندگی و واپسگرایی در همه سویش از اسلامیون خونریز و ضد ایرانی گرفته تا جبهه ی به اصطلاح ملی و همه ی نیروهای سیاسی موجود ِ آن زمان به مصاف ترقی خواهی و مدرنیت و کرامت و فضیلت زنان کشور در برخورداری از حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن رفتند تا همین حکومت اسلامی را با چاقو کشان میدان بار و رجاله ها در همه شکلش حاکم کنند.

اما غیرتمندان و دلسوزان ایرانی در دولت و ارتش پادشاهی، با شدت عمل ِ در خور، چنان رجاله گاهان را از طیف اسلامی گرفته تا به اصطلاح ملیون، گوش پیچاندند که هرگونه پیشروی از آنها را جهت ویرانی ایران، در همان نطفه خفه کردند.

و دردا که امثال پاکروان ها مانع شدند که خمینی ضد زن و ضد ترقی را طبق قانون مشروطه مجازات کنند تا این ریشه فساد در همان نطفه بخشکد که عاقبت همین خمینی وقتی دست برتر پیدا کرد، نجات دهنده ی جانش را تیرباران کرد.

و دریغا که در شورش کور وُ کَر سال پنجاه و هفت، دولتمردان و ارتشیان ِ تصمیم گیرنده، از درایت و شجاعت سال چهل دو در سرکوب اسلامیون ضد وطن و ضد ایران و ایرانی و هم چنین تروریست ها و جبهه ضد ملی، تهی و بی بهره بودند که عاقبت ِ سهل انگاری و عدم درایت و شجاعتشان در تصمیم قاطع، سبب شد که ملت ایران بهایی اندازه ناگرفتنی بپردازد که هنوز هم می پردازد.

باشد که جوانان و ملت ایران با خواندن این متن کوتاه، چشمانشان را باز کنند و تاریخ این دوره را به دقت بخوانند و به میزان خیانت سیاسیون آن دوره از جبهه ی ضد ملی گرفته تا گروه های سیاسی دیگر مثل نهضت آزادی و و و در همراهی با آخوندهای واپسگرا و مرتجع به رهبری خمینی علیه زنان و ترقی و پیشرفت کشور، آگاه شوند.

احمد پناهنده

چهارم ماه ژوئن 2018

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد