در همين رابطه


خامنه ای دو روز قبل گفت قوه قضاپبه را مدیریت نمیکند ولی دیروز دستور داد عاملان تعرض جنسی اخیر سریعا مجازات شوند

حسین باستانی:
رهبر جمهوری اسلامی دیشب با رد مسئولیت خود در عملکرد دستگاه قضایی گفتند "رئیس قوه قضاییه را رهبری میگذارد اما رهبری قوه‌ قضاییه را مدیریت نمی‌کند"، و امشب به رئیس قوه قضاییه دستور داده اند عاملان تعرض جنسی اخیر مدرسه‌ای در تهران سریعا مجازات شوند.

همین که رهبر در موردی مانند ماجرای اخیر به منصوب خود در قوه قضاییه دستور می‌دهند و در موردی مانند سعید طوسی دستور نمی‌دهند، یعنی در "مدیریت" قوه قضاییه مسئول هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد