سرطان آمد، بیکاری آمد ولی نان نه, بلایی که یک واحد پتروشیمی بر سر مردم یک روستای گلپایگان آورد

By | 2018-09-14

پاسخی بگذارید