پاسدار قاسمی علنا از سقوط و سرنگونی نظام خبر داد

By | 2018-12-16

پاسدار قاسمی از سرکردگان انصار حزب الله علنا از نگرانی حزب اللهی ها از سقوط و سرنگونی نظام خبر داد

پاسخی بگذارید