بيماري توهم در حکومت آخوندی فراگير است

By | 2019-01-25

خامنه ايی درديدار با خانواده شهدا: من با این اسم بزرگ! و ریش سفید و این مسئولیت سنگین!، حسرت این حالات شما را میخورم!

پاسخی بگذارید