تهران، ٤ اردیبهشت – تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش

By | 2019-04-24

تهران، ٤ اردیبهشت – تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض بە عدم دریافت پاداش سال ٩٧ با شعار “ما همە همبستەایم، از وعدە ها خستەایم.”