نفرت عمومی مردم از آخوندها به دلیل جنایات آخوندهای حاکم و مماشات آخوندهای غیرحکومتی با ظالمان انکارناپذیر است

By | 2019-04-25