در گراميداشت روز جهاني کارگر

By | 2019-04-25

در آستانه روز جهاني کارگر؛ کارگران ايران از هر زماني بيشتر با تورم لجام گسيخته، با گراني روز افزون کالاهاي مورد نياز روزانه، با عدم پرداخت حقوقها و دستمزدهاي معوقه، با عدم امنيت شغلي، با حوادث و اتفاقات ناگوار ناشي از نبود ايمني محيط کار، با دستمزدهاي بمراتب پائين‌تر از خط فقر، با دربند بودن و به بند کشيدن فعالان و رهبران خود از جانب دژخيمان جمهوري اسلامي ايران رو برو بوده و شرايط بسيارسختي به آنان تحميل شده است.

کارگران در برابر مشکلات و مصيبتهايي که زندگي و آينده آنان را تهديد ميکند، در سال گذشته نيز، اعتراضات و اعتصابات کم نظير و گسترد‌ه‌اي را در اقصي نقاط ايران و به منظور کسب حقوقشان برگزار کردند. اعتصاب دامنه‌دار کارگران نيشکر هفت تپه و فولاد اهواز، که حمايت و پشتيباني مردم محل از خواستهاي برحق آنان، و حمايت معلمان و دانشجويان در سطح سراسري را بهمراه داشت، نمود برجسته آن اعتصابات بود.

زمينه اجتماعي و شرايط عيني و مادي که اعتراضات کارگري در سال گذشته در آن روي داد، نشان از تغيير در توازون قواي اجتماعي به نفع ستمکشان و به زيان حاکمان اسلامي سرمايه در ايران دارد. توجه به  سخنان و شعارهايي  که کارگران در تجمعات خويش و در اعتراضات خياباني ابراز ميکردند نيز، نشان از جهت گيري طبقاتي ودرک آنان از شرايط جديد است. شعارهايي از قبيل “نان، کار، آزادي”،  و “کنترل کارگران بر توليد” و همزمان افشاي فساد مالي مقامات رژيم در چگونگي به اصطلاح خصوصي سازيها، از جانب فعالان کارگري، معناي ويژه‌اي به حرکات اعتراضي کارگران ميداد. و اين گوياي آن است که فاز جديدي از مبارزه عليه حاکمان اسلامي سرمايه‌داري در ايران، به پيشاهنگي طبقه کارگر آغاز شده است. اين پديده جديد براي جنبش کارگري و فعالان و مبارزان چپ و سوسياليست، جهت پيشبرد مبارزات اعتراضي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اميدوار کننده و همزمان براي سران رژيم جرم و جنايت اسلامي ايران وحشت آفرين است.

فعالان و پيشروان کارگران ايران دريافته‌اند که اين رژيم جهت برآورده کردن مطالبات و خواسته‌هاي آنان کاري نميکند. تجربه چهل سال حاکميت توأم با فساد و اختلاس و غارت و سرکوبگري اين رژيم نيز همين را نشان ميدهد. بنابراين کارگران با کليت نظام  در افتاده‌اند. کارگران ميگويند “ما گرسنه‌ايم” و اين رژيم براي سير کردن کارگران و خانواد‌هايشان، هيچگاه برنامه‌‌اي نداشته و همواره به آنان دروغ گفته است. خواست کارگران؛ نان، کار، آزادي، مسکن، زندگي بهتر، آموزش رايگان و بهداشت رايگان براي عموم و برقراري عدالت اجتماعي است. و برآورده کردن چنين خواسته‌هايي، در انديشه و تفکر سران فاسد جمهوري اسلامي ايران جايي ندارد. فعالان و پيشروان کارگري ايران به خوبي دريافته‌اند که نه جمهوري اسلامي، و نه اپوزيسيون بورژوايي اين رژيم، براي تغيير شرايط ناهموار زندگي آنان و بهبود وضعيت زندگي‌شان برنامه‌اي ندارند.

طي اعتراضات اخير نسل جديدي ازمبارزان و پيشروان جنبش کارگري رو آمده‌اند که عنصر اعتراض به بيعدالتي در آنان برجسته است، و به خوبي ميدانند که کسب حقوق کارگران و پيشبرد موفقيت آميز هر حرکت اعتراضي شان، در گرو حفظ اتحاد و همبستگي کارگران است. آنان در افشا کردن و خنثي کردن توطئه‌هاي مشترک کارفرما و مسئولان رژيم براي شکاف انداختن در بين کارگران و به شکست کشاندن مبارزاتشان، با مهارت و کارداني و با اتکا به همبستگي کارگران واکنش نشان ميدهند. آنان درطرح کردن شعار مناسب با موقعيتي که در آن بسر ميبرند، با هوشمندي عمل کرده و با جسارت و هوشياري براي بهبود شرايط زندگي‌شان و ايجاد تغييرات اساسي در جامعه،  مبارزات هدفمند و از پيش فکر شده‌اي را سازمان ميدهند.

پيشروان کارگري به اين نکته واقفند که براي رسيدن به خواسته‌‌هايشان، بايد حمايت و پشتيباني ديگر جنبشهاي مترقي و آزاديخواهانه و عدالت طلبانه اجتماعي را همراه داشته باشند. از همين رو است که شعار؛ کارگر، معلم، دانشجو، پيوندتان مبارک سر ميدهند و پاسخ مناسب خود را در اعتراضات معلمان و دانشجويان نيز دريافت کردند. ازيکطرف همبستگي کارگران و تلاش بي‌وقفه براي ايجاد تشکل سراسري کاگران و از اين طريق هماهنگ نمودن اعتراضات و اعتصابات کارگران در سراسر کشور امري حياتي براي برآورده شدن خواسته‌هاي کارگران است، و از طرف ديگر تلاش براي پيوند و هماهنگي با ديگر جنبشهاي اجتماعي، آن نياز اجتماعي فوري و آن ضرورت تاريخي است که در اين برهه زماني بر دوش کارگران ايران است، تا در شوراندن و به ميدان آوردن مردم ايران عليه رژيم جرم و جنايت اسلامي ايران و براي سرنگوني اين رژيم و رهايي از دست اين جرسومه فساد و سرکوب و جنايت کارساز افتد.

کارگران!

روز اول ماه مه  روز جهاني کارگر را به سرآغازي براي متحد شدن در جهت خاتمه دادن به اين وضعيت فلاکتبار تبديل کنيم و نشان دهيم که دوران بي حقوقي و عوامفريبي ديري است که بسرآمده و ديگر جايي و دليلي براي تحمل اين مصائب نيست. به اميد برگزاري يک روز جهاني با شکوه. پيروز باشيد.

زنده باد آزادي

زنده باد سوسياليزم

سرنگون باد جمهوري اسلامي ايران

روند سوسياليستي کومه‌له

24.04.2019