با بالا آمدن سد سیمره در رودبار لرستان خانه ها و زمینهای کشاورزی مردم آن منطقه زیر آب رفته و هیچ کس پاسخگو نیست

By | 2019-04-29