تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اصفهان در روز معلم, تجمع سراسری معلمان ایران – مشهد

By | 2019-05-02


تجمع سراسری معلمان ایران – مشهد

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در کرج در روز معلم، با شعار: «معلم زندانی آزاد باید گردد»