سوئد: یکی از پرستوهای ظریف با شورت

By | 2019-08-24

یکی از دعوت شدگان مهمانی ظریف در سوئد:

تصاویر زیر
برای گرفتن پول خون مردم با چارقد می رم
برای خرج پول خون مردم با شورت!!
آزادی منو ازم نگیرید!
ايران پرس نيوز: