بهمن جازویه یا ابن ملجم!

 

ایـرانی از جان گـذشـته ایکه علی ابن ابوطالب را به ضرب شمشیـر از پای در آورد و دین فـروشان هـویت او را برای 1400 سال مـخفی نگه داشته اند!

فیروز نهاوندی !

سردار و بزرگمرد جاوید ایران زمین که برای گرفتن انتقام خون هزاران ایرانی بیگناه که در حمله اعراب به ایران جان و مال و ناموس خود را از دست دادند بپا خواست و عمر ابن خطاب جانشین محمد تازی و خلیفه وقت را به قتل رساند که دستور حمله به ایران را داده بود.

بی دلیل نیست که بعد از حمله اعراب به ایران ، عمر ، عثمان و علی ابن ابیطالب بدست قهرمانان از جان گذشته ایرانی به قتل رسیده اند !

بهزاد همدانی !

قهرمان از جان گذشته دیگری که به زندگانی عثمان خاتمه داد و تنها ابوبکر از بین 4 خلیفه بعد از محمد توانست از خشم انتقام قهرمانان ایرانی جان سالم بدر برد !  و شگفتا که 1400 سال این حقایق توسط روحانیت خائن و مافیای دین فروشان از ایرانیان مخفی نگهداشته شده بود !

زندگینامه این قهرمانان ملی را بخوانید !

forgottenmessage.com