کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله

بخش نخست

بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم

هموطن گرامی بخشهای نخست تا پنجم را در یک  folder  انبار کنید و سپس
 با استفاده از برنامه  winzip   فايلها را بازگشايی کنيد.
برای خواندن کتاب 
index.htm   را برانید.

کاوه آهنگر