آرایش در اسلام

     حضرت رسول نهی کردن از کاکول گذاشتن و مو را در پیش سر گره زدن و نقش خضاب کردن فرمود..:

زنان بنی اسراییل هلاک شدند به سبب آنکه موی سر را در پیش سر گره میزدندو نقش خضاب میکردند.

 

        زنی به خدمت رسول آمد  و سوال کرد حق شوهر بر زن چیست ؟ فرمود زیاده از آن است که توان گفت پس فرمود از جمله حق هاآنکه روزه سنت بی اجازت او ندارد از خانه بی رخصت او بیرون نرود و به نیکو ترین بوهای خوش خود را خوشبو کند و برایش نیکو ترین جامه های خود را بپوشد و خود را زیبا نماید .هر بامداد و شام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا کند. هیچ چیز به رخصت او به کسی ندهد  و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد  زن گفت هر چند که شوهر بر او ظلم کرده باشد؟ فرمود بلی.....( عدالت  هم فهمیدیم چیه)

       

       حضرت رسول گوید : بهترین زن شما زنی است که بچه فراوان آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش ذلیل باشد. و از برای شوهر خود زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند . هر چه شوهر گوید شنود و آنچه فرماید اطاعت کند و چون شوهر با او خلوت کند آنچه شوهر خواهد بر او عرضه کند و مضایقه نکند. اما به شوهر درنیاویزد که شوهر رو مجبور به جماع کند.

بدترین زنان شما زنی است که در میان قوم خود خوار باشد  و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیهه پروا نکند و چون شوهر غایب شود زینت کند و خود را بنماید و سخنش را نشنود و اطاعتش نکند. و چون شوهر با او خلوت کند مانند شتر صعب مضایقه کند از آنچه شوهر به آن اراده دارد قبول نکند و از تقصیرش در نگزرد.

 

امیر المومنین میفرمایند: ایستاده شانه کردن باعث فقر و پریشانی میشود . حضرت رسول ریش را از طرف پایین چهل مرتبه و از طرف بالا هفت مرتبه شانه میکرد و میفرمود روزی را زیاد میکند.( پس اینجوری مایه دار میشن؟!)

حضرت صادق فرمودند: حنا مالیدن بوی بد را میبرد .آبرو را زیاد میکند و دهان را خوشبو میسازد هر که از سر تا پا حنا بمالد فقر و پریشانی از او دور میشود.

امام موسی کاظم : فردی به او درآمد و دید با استخوان فیل شانه میکند و پرسید یا امام استخوان فیل را در عراق حرام میدانند. فرمود نه پدرم هم از استخوان فیل شانه میکرد و آن تب را از انسان میگیرد.

 

 امام جعفر صادق : لباس پاک پوشیدن دشمن را منکوب میکند و سر راشانه زدن قوت جماع را زیاد میکند.(فکر کنم این عربا از صبح تا شب شونه میکنن).

    بر پسران بالغ طلا را زینت نکنید  و کنیزان و زنان را میتوان با طلا زینت کرد ( خوب زنان در حد همون کنیزان دیگه )( و چون مردان ایرانی هم طلا استفاده میکردند مشخص است که باید برای تجزیه فرهنگ استفاده نکنند دیگه).

    چهار چیز است که سنت پیامبران است  بوی خوش کردن و نزدیکی به زنان و مسواک کردن و خضاب کردن به حنا . ( خلاصه موارد جنسی در هر جایی باید باشه)

 

    زنی که در عده  مرگ شوهر است حرام است زینت داشته باشد و لباس الوان بپوشد و کسی او را ببیند .

 

                                                                                   حیله المتقین از ملا محمد باقر مجلسی چاپ اول.