به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

نگاهی گذرا به زندگی دوتن از زنان محمد پیامبراعراب

زنان...... نیمه بزرگ انکار:
 

پیش نوشت......... با تشکروسپاس از همه بازدید کنندگان این دفتر.

دوستان خواننده این دفنرپژوهشی با تشکرازهمه شما (چه موافق وچه مخالف وچه بدون نظر) بازهم تکرار می کنم مطالب این متن ها جملگی مستند بوده ومن منابع مورد استناد را درآخرهرمتن می نویسم شماهم لطف نموده درراستای بزرگ شماری اصول آزادی اندیشه وبیان نظرخود رابانام ونشان وپرهیزجدی ازتوهین وبی ادبی بنویسید.. می توانید تنها بخوانیدوبگذرید ولی فراموش نکنید که نظرشما اگرسازنده ومفید باشد دردیدگاه دیگران قرارخواهدگرفت.

 

درمتن پیش نگاهی داشتیم به نام زنا ن محمد پیامبراعراب واینک نگاهی کوتاه به زندگی  دوتن ازمطرح ترین آنها خواهم انداخت>>>>> عایشه وماریه قبطیه (دخترشمعون).

 

1- عایشه....

عایشه دخترابوبکر(اولین خلیفه انتخابی مسلمانان) سومین زن محمد(بعدازخدیجه وسوده) یگانه دخترباکره ایست که محمد بااوازدواج کردمحمددرزمانی که عایشه فقط شش سال سن داشت اورادرمکه نامزد نمود! وهفت ماه پس ازسفربه مدینه (سال 623 میلادی) درحالیکه عایشه 9 ساله بودواو 53 سالگی خودرا می گذراند بااوازدواج نمود

 

عایشه محبوب ترین همسرمحمد بودومدت 70 سال عمرنمود محمد به عایشه لقب صدیق داده بود واورا عایشه صدیق می نامیدند>>>> کوله (محقق ونویسنده کتاب محمدومحمدیسم) می نویسد هنگامیکه عایشه ازظرفی آب می آشامیدمحمدظرف راازدست عایشه می گرفت واز همان محلی که عایشه باآن تماس گرفته بود می نوشید وهم چنین زمانی که عایشه گوشت استخوانی را می خورد محمد ازهمان محل تماس لبهای عایشه بقیه گوشت مانده رامی خورد.............عایشه به دلائل زیرمعتقد بود که وی محبوب ترین زن محمدبوده است.

 

1- اوجرانترین وتنها دخترباکره درمیان زنان محمدبود.

2- والدین عایشه محمدرا درسفربه مدینه یاری کرده بودند

3- درجریان واقعه (صفوان ابن معطل سهمی) آیاتی مبنی بربی گناهی او صادرکرده بود

4- بنا به گفته محمد قبل ازازدواج با عایشه جبرئیل تصویراورابرقطعه ای از ابریشم به او نشان داده بود

5-محمد تنها بااودرزیریک سقف حمام می کرد ودیگرزنان محمدازاین امتیازبرخوردار نبودند

6- محل سکونت عایشه در جنب مسجدی بود که محمددرآن نمازبرگزار می کرد

7- آیات قران تنها در اطاق او نازل می شدند

8- محمددرلحظه مرگش سربرسینه عایشه داشت

9-درروزی که محمد وفات یافت شب آنروزنوبت هم خوابگی عایشه بامحمدبود

10- محمد در محل سکونت عایشه دفن شده است.

11- وقتی از خود محمدسئوال شد کدام یک اززنانش رابیشتردوست دارد : بی درنگ گفته بود عایشه

وبنابرهمین دلائل بود که پس از مرگ محمد مقرری ماهیانه عایشه دوبرابردیگرهمسران محمدتعین شد

 

2- ماریه قبطیه....

ماریه برده ای سیاهپوست ولی بی نهایت زیبابود که مقوقس پادشاه مصراورابعنوان هدیه برای محمدفرستاده بود

محمد به شدت زیرتاثیرزیبایی استسنایی ماریه قرارگرفته بود ولذا اورا صیغه نموده ودر مجاورت خانه صفیه (دیگرهمسرش)اوراسکنی داد.......محمدتاپایان عمرماریه را درحرمسرای خود نگاه داشت.. ماریه پسری برای محمدبه دنیا آورد که ابراهیم نامیده شد ولی ابراهیم پس راز دوماه درگذشت.

 

وجودماریه قبطیه سبب دورخداد مهم گردید....

الف- ملا محمدبافرمجلسی درکتاب حیات القلوب می نویسدروزی  حفصه(یکی اززنانش ودخترعمر) پس ازبازگش از دیدار پدرش وقتی به خانه خودرسید دید درب از پشت بسته است لذا بردرب کوبید ودراین هنگام محمددرحالیکه عرق از پیشانی اش می چکیددرب را باز نمود ودرهمین جابود که حفصه دریافت محمد درغیاب او ماریه را جهت همبستری به رختخواب اوبرده داست ولذا خشمگین شد.. محمد برای تسکین حفضه سوگند خورد که ماریه رابرخودحرام کرده ودیگربا اوهمبسترنخواهدشد...

علاقه وافرمحمد به ماریه سبب شد تا سوگندخودرابشکند وبا نزول آیه اول سوره تحریم خودرامجاز به ادامه رابطه وهم بستری با ماریه بنماید ودرراستای اجرای این آیه محمدمدت 29 روزاز معاشرت بادیگرزنانش خودداری نموده وتمامی اوقاتش را با ماریه گذراند.

ب- رویداد دوم.......

ملا محمدباقر مجلسی وگیللوم ازاسلام شناسان غربی نوشته اند زمانی محمد به داشتن روابط نامشروع ماریه بادیگران مضنون شد ولذا به علی بن ابی طالب دستور داد رفت وآمد دیگران رابه خانه ماریه زیرنظربگیرد واگرکسی بااوروابط نامشروع داشت فورااورابکشد وعلی نیز قبول امر نمود..

پس ازمدتی که ماریه زیرنظرعلی بود ایشان فهمیدکه ماریه با شخصی بنام معبور در ارتباط است ولذا روزی که معبوراز خانه ماریه بیرون آمد بدنبال اورفت تا اورابه سزای عملش برساند.......معبورفرار کرد وعلی بدنبال او

معبورکه سخت ترسیده بود ازدرختی بالا رفت وچون تعقیب علی رادید با وحشت خودرا ربه پائین افکند و به همین دلیل لباس او کناررفت وعلی باچشم خوددید که معبورفاقد آلت تناسلی می باشد ولذا اورا بحال خود رها کرد وبعد که ماجرا را به محمد گزارش داد محمد شکرالله را بجای آورد که درمورد ماریه اشتباه کرده است.

 

منابع این متن>>> ۱- حیات القلوب جلددوم (زندگی محمد) نوشته ملا محمدباقرمجلسی نویسنده ومحقق اسلامی>>>>۲- محمد ومحمدیسم(کوله۱۸۸۸ صفحه ۳۹۲)

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست