ما و خرافات

 

آنچه درذيل می آيد ترجمه ی فارسی نامه ای است که ما آن را به زبان انگليسی دريافت کرده ايم:

 

من به تازگی پيوند ذيل را دررابطه با شقّ القمر(دوپاره کردن ماه) توسط محمد پيدا کرده ام ودلم نمی خواهد شما را هم ازخنديدن محروم سازم. همانطورکه می دانيد اسلام ازنخستين روزهای تشکيل خود شاتل وکشتی های فضا پيما ونظايراينها داشته است. عجب دستگاه شامورتی بازی است.... کيست که اين چرنديات را باورکند. نمی دانم چطورچنين چيزی می تواند ممکن باشد. ممنون از سايت روشنگرانه ی شما. به کارنيک خويش ادامه دهيد. سپاسگزارهستيم.

فردوس

http://www.farsnews.com/NewsVm.asp?ID=47114

 

 

پاسخ:

فردوس بسيار عزيز

با درود فراوان وضمن سپاس ازمحبتی به اهل کفر و الحاد داری، خنديدم وعجب خنديدم و شاعر چقدر خوب گفته که "کارم از گريه گذشته است از آن می خندم." حالا تو چرا به محمد حسوديت می شود. بگذار قمر را شق بکند يا برای قمر شق بکند. همه کردند او چرا نکند؟ مگرنخوانده ای که در مصر باستان همه ی پادشاهان (فراعنه) از بطن خورشيد زائيده شدند و خوراکشان نور بود. در دين هندو هزاران خدا وجود دارند که هرکدامشان صاحب کشف و کرامت و معجزه های جوراجورند. مگرابراهيم نبود که آتش نمرود برايش گلستان شد؟ موسی عليه السلام يادت رفته که دريا را دو شقه کرد، عصايش را می انداخت مار می شد و درکوه طور با خدا حرف زد و کلی کارهای ديگر؟  اميدوارم فراموش نکرده باشی که يوشع نبی خورشيد را ازحرکت بازايستاند، مريم بی آنکه رنگ مردی را ببيند آبستن شد وپسرش عيسی بعدها مرده را زنده کرد. شکافتن ماه (شق القمر) تازه يکی از کارهای حضرت محمد بود. بالاتر از آن اينکه حضرت سوار خر فرشته ای بنام براق شد و در عرض چند دقيقه از چندين کهکشانه گذشت وبجائی رسيد که با خدای محمد به اندازه ی يک کمان فاصله داشت.

 

بعد از حضرت نيز معجزه ادامه پيدا کرد. مثلأ حضرت سيد الشهداء درحالی که در صحرای کربلا با شمر می جنگيد در بيابانی درکشوری دور دست پادشاهی را که در دست شير گرفتار شده بود نجات داد. بنازم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه که پس از قرن ها غيبت از داخل چاهی بيرون می آيد، پشت به خانه ی کعبه میدهد و بدون اينکه از بمب های هسته ای بترسد با شمشير خود دنيا را پر از عدل و داد می کند. اگر شما به شق القمر شک کنيد بايد هم به تناسخ (حلول روح درافراد، حيوانات واشياء مختلف) در سيستم اديان شرقی وهم به مفاهيم قيامت، بهشت و جهنم و نظاير اينها دراديان غربی نيز شک کنيد.

 

يادمان باشد که در ممالک محروسه ی ايران هم تاريک فکران و هم روشنفکران مذهبی اين اعتقادات را مثل نقل و نبات می بلعند. بدبخت مردم عادی که تحت راهنمائی های داعيانه چه کسانی قراردارند. همين امروزمردم ما فکرمی کنند که حضرت عباس با دودست بريده اش دستشان را می گيرد. طرف آه ندارد با ناله سودا کند سفره ی ابوالفضل می اندازد و پول می دهد به فلان طلبه ی کلاش که برايش روضه ی حضرت رقيه، حضرت قاسم، حضرت ربابه ، قنبردلدل سوار، حرّ بن رياحی وحبيب بن مظاهر بخواند. اعتقاد به جنّ و پری وعال وام الصبيان درايران هم ديروز رواج همگانی داشت وهم امروز دارد. آدم ها بر زندگی خود کنترل ندارند، موجودات نامرئی وعجيب وغريب برايشان تصميم می گيرند. بازار رمـّال ها و فالگيران و دعا نويس ها و آخوندهای دعاگو هميشه رواج داشته است. درايران نه صدها بلکه هزارها امامزاده و پير و درخت مقدس و اماکن متبرکه(که مثلأ زمانی فلان امامزاده درآنجا ميخ طويله ی چهارپای مبارکش را به زمين کوبيده است) وجود دارند که هرکدام اينها ازنظرمردم محل صاحب معجزاتی هستند که شق القمرپيش آنها لنگ می اندازد. درهمين قزوين خودمان امام زاده ای بود که سالها به "امام زاده بی غيرت" شهرت داشت. ازشاهدان عينی شنيدم که مردم حتی ازاين امام زاده شفا می طلبيده اند وحضرت امام زاده بی غيرت کور و کر و چلاق های زيادی را شفا بخشيده است.   

 

دوست عزيزم فردوس کار شما و ما خيلی سنگين است. شما می توانيد يک نظام اقتصادی رابا تلاش شبانه روزی تغيير دهيد. تغيير حکومت ها ورژيم های سياسی گرچه مشکل است ولی مشکل آن بمرابت کمتر از زدودن جزم هائی است که طی قرون متمادی که در اذهان رسوب کرده اند. ليکن اگر بخواهيم روی آزادی، حقوق اساسی انسانی وعدالت اجتماعی را ببينيم چاره ای جز توهم زدائی نداريم. بايد ازخود سازی شروع کنيم و به کمک يکديگر روشنگری را به همه ی جامعه گسترش دهيم. راه درازی که بسوی ستاره ی  درخشان علم ودانائی داريم ازخارستان های خطرناک وسنگلاخ های سخت می گذرد. اميد که عشق به روشنی اجازه ندهد که مشعل فروزان روشنگری وخرد ورزی را به زمين نهيم.  حافظ شيراز چه نيکو سرود که:

خامان ره نرفته چه دانند شورعشق

دريا دلی بجوی، دليری سرآمدی

 

فردوس جان در نقبی که از ديار تيرگی به وادی روشنگری زده ای برايت مهر و اميد  وسرمستی و پايداری آروز می کنم.

 

پری دشتستانی

http://www.kaafar.com/