تأثير بسم‌الله در گوشت حيوانات !! ا 

بازتاب
يك اكيپ 30 نفره متشكل از دانشمندان علوم پزشكي سوري به مدت سه سال روي اختلاف گوشت گوسفند قرباني شده با ذكر بسم‌الله‌ با گوسفنداني كه بدون ذكر اين واژه مقدس ذبح شده‌، مطالعه كرده‌اند.
رسالت نوشت: اين دانشمندان با تأثير معجزه‌آساي ذكر بسم‌الله در گوشت احشام و پرندگان روبرو شدند.
پروفسور خالد حواله، سخنگوي اين اكيپ تحقيقاتي گفت: در گوشت قرباني‌هايي كه بدون ذكر بسم‌الله ذبح شده‌اند، لخته خون و باكتري و ميكروب‌هاي در حال تكثير ديده شده اما اين موارد در گوشت حيواناتي كه با ذكر بسم‌الله ذبح شده‌اند،‌ مشاهده نشده است.
نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه در ذبح اسلامي، حيوانات كمتر اذيت مي‌شوند و در گوشت حيواناتي كه به روش غربي ذبح مي‌شوند، مسايلي نظير فساد زودرس ديده شده است.