Tag Archives: اشتباه بزرگی

چه اشتباه بزرگی، آخوندی را برجایگاه الله نشاندیم! فیروز نجومی

تا پیش از سال 1357، تاریخ طول و دراز ما، تاریخ حکومت شاهان بود، از دوران با ستان و پس از ظهور و سلطه اسلام تا دوران معاصر. شاهی میامد و به بیرون میراند شاهی را که شاهی میکرد و سپس بهمان سرنوشت دچار میشد. اما، واقعیت آن است که پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی،… ادامه مطلب »