Tag Archives: بزنن بغل

کشتی های پلاک انگلیس بزنن بغل

چه انگلیسی ها خویشتن داری و صبر ایران را نوعی ضعف تفسیر کرده باشند و یا اینکه عمدا به دنبال محقق نمودن برنامه های آمریکا در منطقه بوده اند یا نه، ظاهرا ایرانی ها نشان دادند که کاسه صبر هم حدی دارد و در نهایت لبریز می شود وابایی از رویارویی با روباه پیر ندارند.… ادامه مطلب »