Tag Archives: بیانیه پنجم مرداد

پشتیبانی از بیانیه پنجم مرداد جبهه ملی ایران

بیانیه جبهه ملی ایران در ارائه راهکار برای رهایی کشور از بن بست و آینده مبهم، اقدام شجاعانه و مسئولانه ای  بود  که در فضای بشدت نگران کننده کنونی، بارقه امید را در مردم به جان آمده از بی کفایتی ها، ظلم و ستم ها و مفاسد اصحاب قدرت برافروخت. مهمترین پیامد فوری این موضع… ادامه مطلب »