Tag Archives: و مجلسی

کرونا و مجلسی که در کف امور هم نیست!

دکتر علیرضا رئیس زاده ویروس کرونا با تمام درد و رنجی که به بار آورد عیار، جایگاه و وجاهت بسیاری از اشخاص، سازمانها و نهاد‌ها و حوزه‌ها را برای مردم ایران عیان ساخت و قطعا در پساکرونا نگرش‌ها به امور سیاسی، اجتماعی و دینی بسیار متفاوت از پیشا کرونا خواهد بود. شوربختانه در این برهه… ادامه مطلب »