Tag Archives: پولشویی كيهاني

پولشویی كيهاني , یک محاسبه ساده در باره پولشویی یک روزنامه!

فرض کنید یک روزنامه ای داریم که از حرفهای ضدپولشویی ظریف عصبانی شده. حالا فرض کنید  تیراژاین روزنامه همان7000نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در 25 روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب کنیم می شود 175000 نسخه. قیمت روزنامه 1000تومان است. فرض کنید همه نسخه های… ادامه مطلب »