گروهای سیاسی

کجاست سرخی فریادهای بابک خرّم؟
کجاست کاوه‏ی آزاده‏ی زمانه‏ی دیگر؟

 سخنرانی خمینی در بهشت‌زهرا – ۱۲ بهمن ۱۳۵۷  

کتاب خیانت به امید,ابوالحسن بنی صدر

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

ملیون ایران

گزارشگران بدون مرز اسماعیل نوری علا

شکوه میرزادگی

دکتر محمد مصدق

محسن کدیور

دکتر علی شریعتی

حزب مشروطه ایران

یادداشت های حمید آقایی

کانون نویسندگان ایران درتبعید

رسام نهضت ازادی ایران حزب دمکرات ایران فرح پهلوی رضا پهلوی

فدائیان خلق ایران

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد

دوم دام دات کام

عطالله مهاجرانی جمیله کدیور

علی صدارت

ابوالحسن بنی صدر

حزب کمو نیست ایران

دیدگاه

حزب توده ایران

موحدین آزادیخواه ایران

مرز پرگهر

 شیرین عبادی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

راه توده

دگرباوران

سازمان عفو بین المللی

علی رضا نوری زاده

حزب سبزهای ایران

بهرام مشیری

گزارشگران بدون مرز

  حقوق بشر 

خاوران

بدنبال خورشید

حزب رنجبران ایران

ایران نبرد

امرداد

آوای زن

مرتضی مطهری

بهمن زاهدی

پرفسور فاطمی

دبش

 ابراهیم نبوی

موسسه گفتگوی ادیان

شب نامه

سازمانهای جبهه ملی ایران-برونمرز

 مریم رجوی

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

 سیاوش اوستا

میهن

مهرانگیز کار

  انجمن دفاع از حقوق زندانیان 

ایران تریبون

سازمان سوسیالیستهای ایران  عباس معروفی

همبستگی  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

چریکهای فدایی خلق ایران

پویشگران

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

مهندس عباس امیرانتظام

سازمانِ نگهبانانِ ایرانِ جاوید ومشروطه خواهان ایران

قاسم شعله سعدی

شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا 

 روشنایی

نهضت مقاومت ملی ایران

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد