مهندس ‎بنیاد مسکن روى گارى نشسته تا مردم ‎سیل زده براى کارشناسی مقدار خسارت وارده و سرکشی، او را به درب منازلشان ببرند، مبادا خیس یا کثیف شود!

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۲