ارائه خدمات جنسی در برخی خانه‌-مسافرهای مشهد به زائرین مجرد عراقی

By | 2018-08-24

One thought on “ارائه خدمات جنسی در برخی خانه‌-مسافرهای مشهد به زائرین مجرد عراقی

  1. نورالحق

    به نظر ميرسدكه مقامات جمهوري اسلامى ايران براى پوره كردن كمبود دالر(ازناحيه وضع تعذيرات ازطرف امريكا) دست به اين اقدام زده وأجازه فعال شدن (٦٠٠٠) خانه فساد(مرده گروه خانه ها)را داده است. مردان عرب(شيعه)ببه عِوَض رفتن به تايلند به غرض خوشگذرانى، به مشهد مقدس سفر كرده ، تا از يكسو عبادت شركى خو درا بجا أورده واز طرف ديگر در ارضاى جنسى همكيشان مذهبى خود سهم گرفته وهم بنيه مالى جمهورى اسلامى(!!!؟؟؟)) ايران راتقويه نمايند.
    اين عمل زنان مطلق بوده، ودراسلام جواز ندارد،كسانى كه طرفدار اين عمل هستنداز دايرة اسلام خارج اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.