بيانيه شماره ٢ جمعی از وكلای دادگستری ايران و فعالان حامی كارگران هفت تپه در محكوميت بدرفتاری و شكنجه‌ی «اسماعيل بخشی» و ساير كارگران بازداشتی

By | 2018-12-02

احتراما ما جمعي از وكلاي دادگستري ايران با استناد به اصول هشتم، بيست و دوم، سي و چهارم، سي و هفتم و سي و هشتم قانون اساسي و مادتين ١٦٩ و ٥٧٨ قانون مجازات اسلامي و ماده ٣۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر ١٩٤٨ و قرادادهاي جهاني چهارگانه ژنو ١٩٤٩ و دو پروتكل الحاقي به آن در سال ١٩٧٧ و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو ١٩٦٦ و ١٩٧٣ و ماده يک كنوانسيون منع شكنجه سال ١٩٨٤ و ساير اسناد بين المللي مرتبط به استحضار مي‌رساند؛ «رعايت  كرامت ذاتي انسان براي دولت، قوه قضاييه و تمامي نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي يک تكليف بنيادين محسوب مي‌شود كه هم آمرين و هم مامورين در تمام رده‌ها مكلف به حفظ حقوق انساني بازداشت شدگان از جمله جناب اسماعيل بخشي، علي نجاتي و ساير كارگران بازداشتي هستند.

«شكنجه»، پليدترين رفتار غيرانساني است كه نسبت به بازداشتي صورت مي‌گيرد و تمامي كنوانسيون‌هاي بين المللي، قوانين و مقررات داخلي، مباني ديني، اصول حقوقي و انساني بطور كامل آن را محكوم مي‌نمايند.

وضعيت دردناک امروز آقاي اسماعيل بخشي هنگام انتقال به بيمارستان حسب آنچه كه در خبرگزاري‌ها بيان شده و شواهد نيز حاكي از آن است و بدرفتاري با كارگران بازداشتي منطبق با موارد قانوني، حقوقي و شرعي مارالذكر نيست و از رئيس جمهور به عنوان مجري و مسئول قانون اساسي و حسب اصول يكصد و سيزدهم، يكصد و بيست و يكم و يكصد و بيست و هفتم  و از رئيس قوه قضاييه حسب اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي تقاضاي فوري رسيدگي و برخورد با آمران و مامورين شكنجه‌ي آقاي اسماعيل بخشي را داريم.

اعتراض كارگران هفت تپه مشروع، قانوني و انساني است. آنها خواستار دريافت دسترنج خود و پايان دادن به ظلم و ستم موجود در وضعيت شغلي و كاري خود هستند.

ما جمعي از وكلاي دادگستري ايران هر نوع بدرفتاري و شكنجه‌ي آقاي اسماعيل بخشي و ساير كارگران بازداشتي را نشان از عجز، فلاكت، ظلم و ستم مي‌دانيم و خلاف تمامي اصول انساني، حقوقي، شرعي و قانوني است و خواستار پايان دادن فوري به چنين اعمال غير انساني نسبت به بازدداشت شدگان و آزادي تمامي كارگران بازداشتي هستيم و تعقيب كيفري شكنجه‌گران از هر رده و مقامي را داريم. بالطبع تصميم نيک مسئولين در اين زمينه در تاريخ ماندگار خواهد بود و غفلت آنان موجبات شرمساري و مسئوليت حقوقي در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي را در پي خواهد داشت. با احترام مجدد.

١- حسين احمدي نياز
٢- هوشمند رحيمي
٣- يوسف مولايي
٤- عليرضا دقيقي
٥- قهرمان كريمي
٦- پيمان حاج محمود عطار
٧- احسن حسن پور
٨- محمدعلي جداري فروغي
٩- محمد نجفي
١٠- ليلا علي كرمي
١١- نعمت احمدي
١٢- مصطفي ترك همداني
١٣- جبار مباركي
١٤- عبدالله جهان بين
١٥- علي افروز
١٦- فرهاد مجيد آلادي
١٧- مصطفي احمديان
١٨- محمد مصطفايي
١٩- آناهيتا فراهاني
٢٠- حسين خبير
٢١- حسين عشقي
٢٢- كاوه رحماني
٢٣- سارا علي محمدي
٢٤- علي اميري
٢٥- ثريا فيضي
٢٦- مسعود اخترانی تهراني.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.