صحبت های یکی از زنان کشاورز اصفهانی در جریان تجمع امروز کشاورزان خطاب به مسئولان: ما داریم زندگی کاذب میکنیم. تمام زنان در خانه نان میپزند و سبزی پاک میکنند. در خانه دیگران کلفتی میکنند

By | 2019-01-03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.