آگاهی‌های تلگرافی؛ سپاه بزرگترین مفسد اقتصادی کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی

By | ۱۳۹۸-۰۱-۲۸

آگاهی‌های تلگرافی، کلیپ‌های کوتاه کیهان لندن است درباره موضوعاتی که ممکن است ندانیم و اگر می‌دانیم، باید به تکرار یادآوریشان کرد تا به پرسش و آگاهی تبدیل شوند: چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته که باید چنین باشد؟