خمینی گفت: دلخوش به این مقدار نباشید، ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم… ببینید: اینهم از مقام انسانیت آن روح پلید شیطان

By | ۱۳۹۸-۰۲-۱۲