وزیر سابق کار: برای واگذاری یک پست مدیریتی به یک فرد، ۵۰ میلیارد به من پیشنهاد دادند

By | 2019-05-04