محسن هاشمی،رئیس شورای شهر تهران: در انتخابات بعد بلدند اسم جدید برای لیست امید میگذارند و مردم را پای صندوق می‌آورند. بالاخره مردم بین بد و بدتر انتخاب میکنند

By | 2019-05-06