آخوند حسینیان درباره قتل عام تابستان ۶۷, رئیسی بر طبق فرمان امام عمل کرد

By | 2019-05-07
آخوند حسینیان درباره قتل عام تابستان ۶۷: رئیسی بر طبق فرمان امام عمل کرد/ مردم باید تشکر کنند از آقای رئیسی نه انتقاد بکنند. حالا مسئولین قضایی شدند بدهکار؟ دشمن ميخواد كه ما از سوابق خودمون اظهار پشيمانى كنيم، ما افتخار ميكنيم، ما براي حفظ نظام قاطعيت نشون داديم / رئیسی بر طبق فرمان امام عمل کرد