گزارش «ايران» از وضعيت و آينده کشاورزی ترکمن صحرا 

By | 2019-05-09

کشاورزان در آق قلا و روستاهای اطراف کاری جز خیره ماندن به زمین‌هایی آب گرفته و خسارت دیده ندارند. زمین‌هایی که تا سه ماه پیش قرار بود خرج یک سال آنها و خانواده‌شان را بدهد. کشاورزان گلستانی از خسارت‌ها و انتظاراتشان میگویند گو اينکه انتظار کمک از حکومت اسلامی از چشم کور بينايی طلبيدن است.